Termeni si conditii

Prin accesarea sau folosirea site-ului www.villatamara.ro, recunoaşteţi că aţi citit, aţi înţeles şi că sunteţi de acord, fără o limitare sau calificare, să respectaţi aceşti Termeni şi Condiţii. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE, NU PUTEŢI UTILIZA SITE-ULUI NOSTRU. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor. Ne rezervăm dreptul de a efectua unilateral modificări ale acestor Termeni şi Condiţii precum şi orice modificări site-ului www.villatamara.ro fără o notificare prealabilă.

Villa Tamara – este denumirea comercială a Villa Tamara SRL, organizată exclusiv în baza legilor române.

Site-ul (numit în continuare “site”) este administrat de Villa Tamara Srl, cu sediul social in Bucuresti, Str. Liveni nr.3, sect. 4 , Nr. înreg. Reg. Comerțului: J40/7764/2013, CUI: RO31873714 (numit în continuare “Villa Tamara”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date este reglementată de Legea nr. 677/2001 (denumită în continuare ”L677/2001”). Insanebeauty, precum și persoana împuternicită au obligația de a administra in condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate datele personale colectate de la Client.

Scopul colectării și prelucrării datelor este: activități de promovare a Produselor și serviciilor, activități comerciale, activități de statistică și cercetare de piață, activităţi de marketing, de promovare a produselor si serviciilor, de publicitate, de urmărire si monitorizare a vânzărilor si comportamentul consumatorului.

Datele cu caracter personal introduse de către Client în Formular sunt necesare în scopul contactării, transmiterii de mesaje dintre Villa Tamara și Client.

În conformitate cu L677/2001 Clientul beneficiază de următoarele drepturi:
– dreptul de informare (Art. 12 din L677/2001); operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective: identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia; scopul în care se face prelucrarea datelor; informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.
– dreptul de acces la date (Art. 13 din L677/2001): Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
– dreptul de intervenţie asupra datelor (Art. 14 din L677/2001); respectiv rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi; notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate mai sus.
– dreptul de opoziţie (Art. 15 din L677/2001); respectiv persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (Art. 17 din L677/2001); respectiv dreptul de a cere şi de a obţine: retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte; reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute mai sus.
– dreptul de a se adresa justiţiei (Art. 18 din L677/2001); respectiv dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.

Completarea Formularului de către Client cu date având caracter personal prezumă acceptul expres și necondiționat al Clientului ca datele personale ale acestuia sa fie colectate, utilizate și prelucrate in sistemul de date/baza de date ținut de Villa Tamara sau de către persoanele împuternicite de acesta.

Preturile afisate pe site contin TVA (19%).

Drepturi de propietate intelectuală şi industrială (drepturile de autor – copyright). Întregul conţinut al site-ului www.villatamara.ro, respectiv texte, imagini statice, imagini dinamice, reprezentări stilizate, conţinut multimedia, elemente de grafică web, logo, scripturi şi orice alte date, este proprietatea Villa Tamara SRL şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris (din partea Vânzătorului) a oricăror elemente enumerate mai sus de pe site-ul www.villatamara.ro se pedepseşte conform legilor în vigoare.